SYMBOLER och LOGOTYPE

    Initiativtagare till Sveriges civilförsvar var Föreningen Stockholms Fasta Försvar som inledde sin verksamhet redan 1902 med syftet "främjandet av Stockholms försvar"  

Militära Luftvärnet fanns i Sverige långt innan det civila luftskyddet etablerades 1937. Luftvärnets symbol var, och är än idag, den bevingade granaten med uppåtriktad eldflamma.

Följaktligen utgick Riksluftskyddsförbundet från samma symbol när det bildades 1937.

 

Riksluftskyddsförbundets symbol kom dock att prydas av svenska riksvapnets tre kronor för att visa att organisationen hade statligt stöd och innefattade hela landet.

Vingarna från granaten har dock sett mycket olika ut genom tiderna. Till vänster några officiella nålmärken från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet samt till höger förtjänstmedalj från 1948.

 

 

Under 1950 och -60talen fortsatte symbolen att utformas mycket individuellt, beroende på det sammanhang den användes i.

Den officiella symbolen krävde ju en kvadratisk bakgrund så symbolen kom i vissa fall att "klämmas ihop" för att passa.

Till vänster en brosch från sent 50-tal och till höger utformningen av civilförsvarsförbundets officiella förtjänsttecken än i dag.

 

Riksluftskyddsförbundets/Civilförsvarsförbundets officiella symbol har ändrats mycket litet genom tiderna. Till vänster det ursprungliga utseendet från början av 1940-talet,

I mitten en version antagen 1987 tillsammans med ett nytt profilprogram. Symbolen har en svart outline, stiliserad flamma och borttagen rundningsmarkering på granaten. Den gula färgen, närliggande svenska flaggans, var då ämnad att användas på en bakgrund överensstämmande med svenska flaggans blå.

Till höger den nuvarande versionen framtagen av en extern reklambyrå på uppdrag av riksförbundets informationsenhet i början av 2000-talet.

 

 

1950-talet

1980-talet

Nuvarande logotype

Civilförsvarsförbundets logotype

Även om utformningen av Civilförsvarsförbundets officiella symbol inte varierat särskilt mycket genom åren så har dess logotyp presenterat desto fler varianter.

Vad gäller den officiella logotypen så har denna inte varit klart definierad förrän på 1980-talet när Civilförsvarsförbundets första profilprogram publicerades.

Under 2000-talet har externa reklamproffs moderniserat logotypen och tagit fram ett nytt profilprogram (finns att beskåda på Riksförbundets webbsajt www.civil.se).

Dessvärre är typsnittet komplicerat att ta fram lokalt och anses dessutom svårläst, speciellt i till exempel utställningssammanhang. Följaktligen har många föreningar fortsatt använda en äldre logotype.

Ett annat problem är namnets längd vilket gjort logotypen svårplacerad i många sammanhang, förutsatt man har begränsad bredd och vill ha texten läsbar på avstånd.

En dekal med logotype från 1970-talet

 

80talets profilkläder (främst tryckta tröjor) hade en logotype som den till vänster. Den togs också fram som en dekal att med värme appliceras på andra textilier. Loggans typsnitt (korinna) bestämdes i profilprogrammet men användes oftast svängd av praktiska skäl.

Logotypen till höger har använts de senaste 30 åren
och används fortfarande av flera
civilförsvarsföreningar på till exempel
utställningsskärmar och plakat.
Då med respektive förenings namn.

 

Förbundets symbol har används i varierande sammanhang.
Till vänster ett broderat märke från 1990-talet för hemskyddsombud att ha på jackan.

Till höger ett märke för hemskyddet som användes på 90-talet av ett flertal civilförsvarsföreningar och även i Riksförbundets publikationer.

När hemskyddet försvann fortsatte en del föreningar att använda familjen i sina loggor. Symbolen dog så småningom ut när upphovsmannen vägrade godkänna ett inritat vänsterben på mannen.


  Under ett något förvillande, bristfälligt underbyggt och ganska kostsamt försök att profilera Hemskyddet tog Civilförsvarsförbundets informationschef fram en egen logotype med hjälp av externa reklamproffs (till vänster). Initiativet hade dessbättre en ganska kort livslängd och det frivilliga hemskyddet återgick till den internationellt etablerade civilförsvarssymbolen vilken också skulle ge visst folkrättsligt skydd för hemskyddsombuden (till höger).  

 

Myndigheterna

 

Luftskyddsinspektionen - Civilförsvarsstyrelsen

Statliga Luftskyddsinspektionen hade symbolen till vänster med en krona över vingarna som markerade en kunglig myndighet.

När Luftskyddsinspektionen blev Kungl. Civilförsvarsstyrelsen i augusti 1944 fortsatte samma symbol att användas fram till 1950 när den till höger lanserades; en blå sköld med två korslagda balkar i silver. Ovanpå skölden vilade en gyllene kungakrona.

(Redaktionen har sökt information om vad symbolens två korslagda balkar representerar men varken Riksheraldikern eller Riksarkivet kunde ge besked)

 

 

Även den statliga civilförsvarsorganisationen hade samma symbol på till exempel fordonen, fast då med vita korslagda balkar på ett blått fält med tre kronor på rad ovanför. Samma gällde flaggan vid civilförsvarsskolor och administrationsbyggnader.

Någon fana hade aldrig Civilförsvarsstyrelsen officiellt men när en sådan behövdes till en fanborg under en Försvarets Dag i Härnösand fixades en i en hast av en nitisk tjänsteman med hjälp av en för stunden nedhalad civilförsvarsflagga.

   

   

Räddningsverket

Myndigheten Statens Brandnämnd, vars uppgift var att utöva tillsyn över de kommunala brandförsvaren, bildades 1974 vid en sammanslagning av Brandinspektionen från 1944 och Statens brandskola.

Statens brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen upphörde i samband med att Statens Räddningsverk (Räddningsverket) bildades 1986

 

 

 

 

ÖEF - ÖCB - KBM

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE) var en myndighet som inrättats 1928 och ersattes 1962 av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). Ansvarsområdet var bland annat försörjningsberedskap och beredskapslagring.

ÖEF lades ned 1986 och dess arbetsuppgifter övertogs av nybildade myndigheten Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) som blev en sorts civil "överbefälhavare" med samordningsansvar och förslagsrätt vad gällde hur medlen till civilförsvaret skulle fördelas.

ÖCB lades ned 2002 när Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bildades och vars ansvarsområde var samhällets säkerhet när det gällde krishantering och civilt försvar.

 

 


SPFs officiella vapen
 

SPF

Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ansvarade för Sveriges informationsberedskap, mediasamarbete vid beredskap och krig samt
försvar mot desinformation och ryktesspridning.

Även SPF kom tillsammans med ÖCB att ingå i den nybildade Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

  SPFs logotype

 

   

En liten men nog så viktig myndighet bildades i slutet av 60-talet.
Riksnämnden för Kommunal Beredskap (RKB) kom till genom förändringarna i samhället och behovet av att vidga civilförsvarskonceptet till att omfatta kommunernas beredskap. Detta innan kommunerna själva gavs ansvar för befolkningskydd och räddningstjänst i beredskap och krig.

RKBs ansvarsområde utökades till att även omfatta landstingens och de kyrkliga kommunernas beredskap.
Vid införlivandet med ÖCB uppslukades lilla RKB i praktiken så gott som totalt.

   


   

Senaste i raden av civila försvarsmyndigheter är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 1 januari 2009 ersatte KBM, SRV och SPF.

MSB ansvarar för frågor rörande skydd mot olyckor, krisberedskap
och civilt försvar.

   

 

   

Bland frivilliga civila försvarsorganisationer kan förutom Civilförsvarsförbundet nämnas:

   

  Frivilliga Flygkåren
(FFK)
 
Frivilliga motorcykelkårernas Riksförbund
(FMCK)
   
  Frivilliga radioorganisationen
(FRO)
 
Svenska Brukshundklubben
(SBK)
   
  Svenska Blå Stjärnan
(SBS)

 

Svenska röda korset
(SRK)
 
 

 


Sidan kompletterad 2012.12.30