Civilförsvarets insamling för Europahjälpen


Uppsamlingsplats, kaserngården A1


Uppsamlingsplats, Riksby folkskola


Uppsamlingsplats, Sundbyberg

Sverige klarade sig förhållandevis lindrigt undan Andra världskrigets umbäranden, något som långt ifrån alla civila runt om i Europa gjorde. Speciellt inför den kommande vintern var nöden stor och Europahjälpen anordnade tillsammans med Stockholm luftskyddsförbund en klädinsamling 25 november 1946.

Organiserandet och uppläggningen av hela den gigantiska apparaten skedde i intimt samarbete med civilförsvarsledningen i Stockholm där överste Åke Grönhagen själv höll trådarna i sin hand.
Hemskyddsinspektörer ordnade om uppsättandet av alla affischer och till hundratals firmor utgick anhållan om medverkan i och för transport av persedlarna till huvudinsamlingsplatserna.

Samtliga tillfrågade firmor ställde bilar med chaufförer till förfogande. Ett enda nej inkom då den firmans bilar redan var engagerade på annat håll. I stället skänkte firman 200 kronor till insamlingen - ett elegant sätt att tacka nej!

Hemskyddets uppgift vid insamlingen var att ställa folk till förfogande på varje insamlingsställe och luftskyddsföreningarnas expeditioner voro bemannade med en person som hade telefonvakt för att kunna lämna allmänheten önskade upplysningar.

Mellan klockan 18 och 20 fick allmänheten lämna in sina paket staden runt och sedan började bilarna transportera allt till uppsamlingsplatserna i Svea gardes och Svea artilleris kaserner som som vardera hade 100 man på plats.

130-140 billaster kördes under insamlingskvällen och man beräknade att sammanlagt mellan 75 och hundra ton kläder samlades in. Allt hade gått friktionsfritt och enligt uppgjorda planer, inte minst tack vare det som allmänna civilförsvarets sjukvårdspersonal tillsammans med hemskyddspersonalen uträttat.

Riksluftskyddsförbundets generalsekreterare, kapten Kurt Ek, framhöll slutligen det lämpliga i att man även på andra platser i vårt land inom såväl luftskyddsföreningar som det aktiva civilförsvaret samarbetar på samma goda sätt som i Stockholm till gagn för Europahjälpen.

(Källa och bilder: Tidskrift för Sveriges civilförsvar)

 


Överste Grönhagen t.v.

 

 

 

 


Frivilliga vid uppsamlingstransport