DET SVENSKA LUFTSKYDDET

1937 var året som...

... Wiklunds sålde bilmärket Adler "som kör 10 mil på 5 mils kostnad" för 3.975 kr och med fordonsskatt 60 kr per år.


...

... flygplanet Hawker Hart byggdes av Götaverken för Flygvapnet


... man kunde köpa Sveriges Postbanks budgetbok för 1 kr, "som vill och kan leda Edert ekonomiska handlande in på sådana banor att Er ekonomi tryggas och tillvaron blir både rikare och angenämare för Er" som det lät i annonserna


... det konstaterades att kommunalskatten i Nora var sänkt till 3:60 "bland de lägsta kommunalskatter i Sverige."

 

 

Spanska inbördeskriget

1937 var också året som svenska folket började vakna upp för krigets fasor i och med inbördeskriget i Spanien som bröt ut i juli året innan. Som aldrig tidigare kunde man nu genom pressen följa hur framför allt civilbefolkningen drabbades hårt av tyska bombplan.

Förutom det pågående inbördeskriget i Spanien så invaderade Japan Kina 1937, ockuperade Beijing (Peking) i juli samma år samt genomförde massakern i Nanking i december.

Det innebar en plötslig väckarklocka för oss och med Hitlers upprustning i Europa ökade oron för att kriget skulle nå även Sverige. Då det största hotet mot civilbefolkningen kom från luften prioriterades luftskyddet.

Överståthållaren Nothin i Stockholm tog initiativet att 30 januari 1937 bilda en riksorganisation för det civila luftskyddet - Luftskyddsförbundet.

Bilden är från de tyska bombningarna av staden Guernica i april 1937
då omkring 400 människor dödades. Foto: Tyska riksarkivet

   

 

30 januari 1937 bildades Riksluftskyddsförbundet

Läs om det HÄR

 

 

Luftskyddslagen kom till

1937 godkände Sveriges riksdag Luftskyddslagen och baserad på den inrättades
1 juli samma år statliga Luftskyddsinspektionen som "svarade för att leda, samordna och övervaka landets luftskydd."

Myndigheten, en del av det civila försvaret, hade syftet att "begränsa verkningarna av eventuella flyganfall".

Förutom att organisera luftskyddet utbildade Luftskyddsinspektionen även hemskyddsledare, hemskyddssamariter och brandvakter.

Luftskyddsinspektionens första chef Alvar Zetterquist

 


Första luftskyddskursen

Den allra första kursen för instruktörer i luftskyddet hölls 9-19 juni 1937
Arrangör var Föreningen Stockholms fasta försvar

 


Omslagets första sida, Flyglarm nr 1, 1937
 

Flyglarm
- Luftskyddsförbundets första tidning

"Flyglarm - Luftskyddsförbundets tidskrift - framträder härmed med sitt första nummer" skrevs i en anmälan som inledde civilförsvarets allra första tidskrift 1937.

"Flyglarms uppgift är dels att utgöra en föreningslänk mellan de olika luftskyddsorganisationerna och deras medlemmar, dels att utgöra organet för Luftskyddsförbundets upplysningsverksamhet. Speciellt beträffande det enskilda luftskyddet".

"Det är Luftskyddsförbundets förhoppning, att Flyglarm så småningom måtte finna vägen till varje hushåll i städer och stadsliknande samhällen".

"Luftskyddsförbundet hoppas också att Flyglarms innehåll skall bli föremål för det intresse som luftskyddet onekligen förtjänar från allmänhetens sida. Ett noggrant studium av Flyglarms råd och anvisningar rörande förhållandet vid luftangrepp kan måhända i farans stund betyda räddningen!"

Redaktionsutskottet bestod av Direktör J.S.Edström, Kammarherre F.W.Edelsvärd, Herr Gunnar Andersson, Major Kj.Magnell, Stadsfiskal E.Forsselius samt Löjtnant Åke Kretz. Ansvarig utgivare var Advokat E.Baeckström.

Tidningen hade 22 sidor och lösnummerpriset 50 öre


Innehållet i första numret började med ett uttalande av Stockholms Överståthållare Torsten Nothin samt en intervju med förbundets ordförande Direktör J.S.Edström om "Vad Luftskyddsförbundet vill och hittills uträttat".

 

 

 

Ett flertal luftskyddsföreningar startade 1937 och några faktiskt ännu tidigare på orter runt om i landet.

19 april 1937 bildades i Norrköpings Hörsal Norrköpings Luftskyddsförening. Styrelsen bestod av Rådmannen C.J.Reventberg, ordförande, samt trettio ledamöter. "Kommun, kommunala verk, industriella och andra anläggningar ävensom enskilda personer som fyllt 15 år" kunde bli medlemmar. Årsavgiften sattes till 1 krona för enskilda medlemmar och minst 10 kronor för annan medlem.
31 december 1937 hade föreningen 3480 medlemmar.

Lidingö luftskyddsförening bildades 1 december 1937. Syftet var att: "bland medborgarna väcka och vidmakthålla förståelse för det civila luftskyddets nödvändighet och krav samt verka för upplysning, undervisning och utbildning i enskild luftskyddstjänst"

 

På hemmafronten gick livet fortfarande sin gilla gång.

De flesta svenskar var ännu lyckligt ovetande om påfrestningarna inom hela vårt samhälle som de kommande åren skulle föra med sig.

 

Sidan kompletterad 2012.12.24